Algemene Praktijkvoorwaarden

henk-hoving-natuurgenezer-varen-gr
henk-hoving-natuurgenezer-blad-beige
henk-hoving-natuurgenezer-blad-br

Algemene Praktijkvoorwaarden

Inhoud:

  • Verhindering
  • Betalingsvoorwaarden
  • Huisregels
  • Klachtenregeling
    Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de behandelaar.

Afspraken annuleren en “No show” tarief
Wanneer u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten dient u dit minimaal 48 uur op werkdagen (ma t/m vrijdag) van tevoren aan te geven, zodat wij de mogelijkheid hebben deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afzegt zal 50% van de sessiekosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht. U kunt uw verhindering telefonisch doorgeven of via het mailadres.

Betalingsvoorwaarden
De kosten van de sessie zijn altijd rechtstreeks aan de cliënt. Ook als een cliënt een vergoedende verzekering heeft. De cliënt dient zelf deze factuur in te dienen bij zijn zorgverzekering en is zelf verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding uit de aanvullende verzekering. Met uitzondering van de speciale diabetes mellitus regeling (voor meer informatie vraag uw behandelaar).

Privacyreglement
Alle gegevens zullen vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Zie de nieuwe Privacy Wetgeving van mei 2018.

Huisregels
Een eerste afspraak is inclusief een intake. Dit omvat ook het ondertekenen van de behandelovereenkomst (dit is een eis van de beroepsvereniging).
Er zijn door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beide met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.
Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

De praktijk of haar medewerkers zijn op geen enkele mogelijkheid aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Waarneming bij langdurige afwezigheid
Mocht ik door onvoorziene omstandigheden langere tijd afwezig zijn dan zal voor waarneming van de praktijk gezorgd worden. U vindt deze gegevens dan op de pagina: zorgverzekering

Klachtenregeling
Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende behandelaar.
De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging MBOG.
De betreffende klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn al uw rechten als patiënt vastgelegd. Deze wet is er speciaal op gericht om de relatie tussen de patiënt en de behandelaar, zoals een arts of therapeut, in evenwicht te brengen. U bent voor uw behandeling immers afhankelijk van uw behandelaar.

Relatie tussen cliënt en zorgverlener

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

Voor welke zorg geldt de WGBO?

De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook verpleging, verzorging en nazorg. Zorg die wordt gegeven in een GGZ-instelling, verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg valt ook onder de WGBO.

Vanaf welk moment is er een behandelingsovereenkomst?
De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt.

Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest.

Welke rechten heeft de cliënt volgens de WGBO?
begrijpelijke informatie over de medische situatie
moet toestemming geven voor een (para)medische behandeling
inzage in het (medisch) dossier
privacy en geheimhouding van (medische) gegevens
vrije behandelaarskeuze
vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Welke plichten heeft de cliënt?

De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.

Informatie en advies over rechten in de zorg
Heeft u vragen over uw rechten in de zorg of wilt u advies op het gebied van zorg? U kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang.

Verdere info vindt u bij de Rijksoverheid: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo

Beginnen met chatten!
1
Kan ik helpen?
Hallo, waar kan ik je mee helpen?